ترفیع پایه سالانه


 

​​هر عضـو هیأت علمی دانشــگاه پس از یک سال خدمت تمام وقت می بایست با تکمیل کاربرگ ها ارائه مدارک مربوط به انجام فعالیت ها، برای درخواســت پایه اقدام کند. ارزیابی عملکرد اعضـــای هیات علمی برای دریافت پایه استحقاقی سالانه بر مبنای فعالیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشــــی و فعالیت های اجرایی صورت می گــــیرد. هر عضـــــو برای دریافت پایه ترفیع سالانه می بایسـت با توجه به مرتبه علمی خود حداقل 8 امتیاز آموزشی و 4 امتیاز پژوهشی کسب نماید.
تبصره 1: از 4 امتیاز پژوهشی مورد نیاز 2 امتیاز از کل امتیازات کسب شده در ماده پژوهشی می بایست از بندهای وتویی کسب شود که امتیاز های وتویی شامل بندهای 3-1، 3-2، 3-3، 3-8، 3-9، 3-12 و 3-14 می باشد.

تبصره2: تنها امتیازات بندهای وتویی قابل ذخیره و استفاده برای حداکثر سه سال آینده می باشد.

​فرم ترفیع