راهنمای درخواست ارتقاء


 

​​​​​​​​راهنمای کلی درخواست ارتقا و تبدیل وضعیت به رسمی قطعی​​
 
 
​فرم درخواست ارتقاء(فایل Word​)
 
فرم درخواست ارتقاء (فایل Pdf​​​)​​
 
 
شناسه ی مقالات (فایل Word)​
 
شناسه ی مقالات (فایل Pdf​)​
 
 
نکات مهم درمورد ارتقاء:​
 
 
 
پرسش نامه برای ارتقاء استادی (فایل Pdf)
 
پرسش نامه برای ارتقاء استادی (فایل Word)​