راهنمای درخواست تبدیل وضعیت


 

راهنمای کلی درخواست ارتقا و تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

 

دستورالعمل درخواست تبدیل وضعیت​

 

جدول شماره پنج آموزشی​

 

مصوبات بیست و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه قم​

 

نکات مهم از نظر هیأت ممیزه

 

شناسه ی مقالات (فایل Word)​

 

شناسه ی مقالات (فایل Pdf​)​

 

فرم درخواست تبدیل وضعیت (فایل Word​)

 

فرم درخواست تبدیل وضعیت (فایل Pdf​)​​