چهاردهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
30]Aug
8شهریور

چهاردهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

 برگزاری ششمین کنفرانس فیزیک بنیادی ایران در دانشگاه قم
25]Apr
5اردیبهشت

برگزاری ششمین کنفرانس فیزیک بنیادی ایران در دانشگاه قم