تشویق مقالات دانشجویی


 

​​به منظور تشویق دانشجویان دانشگاه قم جهت انتشار مقالات در مجلات علمی معتبر داخلی و بین المللی، و همچنین ارائه مقالات در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی شیوه نامه تشویق مقالات دانشجویی تدوین شده است.

 

شیوه نامه تشویق مقالات دانشجویی​

 

 

مراحل و شرایط دریافت هزینه تشویق مقالات دانشجویی:

  1. ورود اطلاعات کامل مقاله در بخش پژوهشی نرم افزار گلستان و بارگذاری نسخه الکترونیکی آن
  2. تکمیل فرم مربوطه: فرم تشویق مقالات چاپ شده در مجلات و همایش ها، دانشجویی
  3. تحویل فرم تکمیل شده و مستندات مربوطه (طبق شیوه نامه) به مدیریت امور پژوهشی واقع در ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه


    راهنمای تصویری نحوه تشویق مقالات دانشجویی​​​